युग सर्वनामको भग्नाअवशेष यादहरु !

तपाईको प्रतिक्रिया